Current News
Current News Goes Here

Contact Us

Registered Office :

Dhyeyapurti Seva va Swayamrojgar ani Prashikshan Co-Operative Soc. Ltd.
Shivram Nagar, Adhav Mala, Jail Road,
Dasak, Nashik Road – 422101
Phone:

Corporate Office :

Dhyeyapurti Seva va Swayamrojgar ani
Prashikshan Co-Operative Soc. Ltd.

Bhabha Nagar, Bombay Naka,
Nashik - 422 001
Phone :

Mr. Kailas M. Adhav
Chairman
Cell : +91 94230 78811

Mr. Tushar Borase
Admin. – Govt. Projects
Cell. +91 84468 38179